Parkeertips

 

Parkeerprobleem? Parkeeradvies helpt.

Heeft u ook een Parkeertip of vraag? Meldt dat s.v.p hier!

Neem contact op

Parkeeradvies.com helpt u op weg door veel gestelde of actuele vragen middels onze Parkeertips te beantwoorden en te delen.

Tip 1. Parkeernormen per 1 juli 2018 in bestemmingsplan!

Op 20 november 2014 is de Reparatiewet BZK in werking getreden. Op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft dit tot een grote inhoudelijke wijziging geleid. De wetswijziging heeft er namelijk voor gezorgd:

 • dat bestemmingsplannen die na 29 november 2014 worden vastgesteld moeten voorzien in parkeernormen, ondanks dat dit reeds in de bouwverordening is geregeld;
 • dat vanaf 1 juli 2018 geen rekening meer kan worden gehouden met de parkeernormen in de bouwverordening; én
 • dat vanaf 1 juli 2018 alle bestemmingsplannen moeten voorzien in parkeernormen.
 • Voor alle plannen die zijn vastgesteld na 29 november 2014 gold deze regeling al. Plannen vastgesteld voor 29 november 2014 zijn nog even gespaard. Voor die plannen gold er een overgangsregeling op basis waarvan die plannen nog mochten leunen op de Bouwverordening. Maar vanaf 1 juli 2018 komt er een einde aan die overgangsregeling!

Tip 2. Gedifferentieerde parkeertarieven i.v.m. milieu

Zo’n honderd extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland ‘op de kortst mogelijke termijn’ aan de Europese normen gaat voldoen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

Het pakket varieert van extra investeringen in elektrische laadpalen tot het aanpakken van specifieke kruispunten op plaatsen waar de uitstoot van stikstofdioxide te hoog is. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeertarieven te verlagen voor schonere auto’s.

De plannen zijn onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarin het Rijk met provincies en gemeenten samenwerkt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gros van de maatregelen is lokaal, zoals het instellen van een 30-kilometerzone in Den Bosch en het plan om taxi’s bij het drukke Leidseplein in Amsterdam elektrisch te maken. ‘Die staan nu vaak te ronken, en dat geeft veel uitstoot’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Bron: Volkskrant, Irene de Zwaan 26 maart 2018

Tip 3. Maak een omzetberekening voor een nieuwe parkeergarage. De omzet van een parkeergarage hangt vooral af van de locatie. Hoe groot is de parkeervraag? Is de parkeerdruk afkomstig van de publiekstrekkers in de directe omgeving? En hoe druk is het bij de concurrerende parkeervoorzieningen? De bezettingsgraad hangt ook af van factoren als de bereikbaarheid, vindbaarheid, bekendheid, prijs en promotie. Een nieuwe parkeerlocatie moet nog gevonden worden en daarvoor is een aanlooptijd nodig. Adviseurs berekenen de bezettingsgraad vaak met benchmarks of referentiegegevens gecorrigeerd voor locatie-specifieke factoren en onderzoek (bijv. parkeertellingen) ter plekke. Een controle kan plaatsvinden door terug te rekenen vanuit de parkeervraag die de publiekstrekkers in de directe omgeving genereren. Wij maken graag een berekening voor uw parkeergarage. Of geven een second opinion op uw eigen berekening.

Tip 4. Zorg voor een verhoging van de omzet van uw parkeergarage. De omzet van uw parkeergarage kunt u verhogen door het optimaliseren van de 4 P’s:

 • Plaats: Betere bereikbaarheid en vindbaarheid. Denk daarbij aan Google, routeplanners, bebording, aansluiting op parkeerverwijssysteem, etc.
 • Product: In/uitrit-situatie, aantrekkelijkheid en gebruiksgemak, extra services, on-line boeken, etc.
 • Prijs: Met revenue management na analyse van het gebruik van de parkeergarage en de prijsstelling van de concurrerende alternatieven.
 • Promotie: Denk daarbij aan het maken van reclame, inzet van Google Adwords, invoeren van een dalurentarief, deals met publiekstrekkers, etc.

Een voorbeeld marketingplan is verkrijgbaar door te klikken op deze link: http://docplayer.nl/17783763-Parkeren- in-assen- altijd-dichtbij-marketingplan-2014- 2017.html.

Tip 5. Ga altijd uit van ontwerpnormen bij het ontwerp van een parkeergarage. Uitgangspunt is de NEN 2443. De norm geeft per type parkeervoorziening de minimale eisen. De norm is een toetsingskader en nadrukkelijk geen programma van eisen (PVE). De norm kan tegen betaling via deze link verkregen worden: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN- 24432013-nl.htm.

Tip 6. Houd rekening met de verschillen tussen de parkeernormen en de CROW-parkeerkencijfers bij het berekenen van de parkeerbehoefte. Een parkeernorm is een door een gemeente vastgesteld aantal parkeerplaatsen waaraan een nieuwbouwplan moet voldoen om een bouwvergunning te krijgen. Een eventuele stringente parkeernorm biedt de gemeente de mogelijkheid om het ov en de fiets te stimuleren. Om gemeentes en wegbeheerders te helpen bij het bepalen van de parkeerbehoefte heeft CROW parkeerkencijfers opgesteld. De parkeerkencijfers zijn een gemiddelde en een hulpmiddel om het aantal parkeerplaatsen voor een nieuwe parkeervoorziening te bepalen. De parkeerkencijfers zijn geen maatwerk en geven een indicatie van de parkeerbehoefte. Bij het gebruik ervan moet dan ook met de volgende kenmerken van het gebouw rekening gehouden worden:

 • Bereikbaarheidskenmerken (ov locatie?!)
 • Specifieke eigenschappen (retail, kantoor, woningen, etc.)
 • Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers (overheidsgebouw versus zakelijke dienstverlening)
 • Het gemeentelijk parkeer- of mobiliteisbeleid.

De parkeerkencijfers vormen de basis en zijn opgenomen in CROW- publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie ‘ Ze zijn via de volgende link te verkrijgen: https://www.crow.nl/publicaties/kencijfers- parkeren-en- verkeersgeneratie.

Om de parkeerbehoefte snel en eenvoudig te berekenen is er de ‘Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren‘ (eveneens tegen betaling):

https://www.crow.nl/online-kennis-tools/rekentool-verkeersgeneratie-en-parkeren?Productgroep=software+tool

Parkeeradvies.com

Meer weten over parkeertips? Parkeeradvies.com geeft u graag advies. Mail gerust voor meer informatie naar m.smissaert@parkeeradvies.com of klik op de contact button.

Neem contact op